Zásady ochrany osobních údajů


Poslední aktualizace: 24. května 2018

Společnost Hiwe nebere soukromí na lehkou váhu. Náš přístup při ochraně vašeho soukromí se opírá o tato následující pravidla:

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám svěřujete své osobní údaje. Vaše osobní údaje vždy využijeme pouze čestným a poctivým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě vaší důvěry.

Poskytujeme transparentní informace o tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji. Vždy budete jasně vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a na koho byste se měli obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti.

Podnikneme všechny příslušné kroky k tomu, abychom vaše osobní údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím. Splníme všechny požadavky příslušných zákonů a nařízení na ochranu údajů, zejména s Nařízením EU o GDPR (General Data Protection Regulation) a budeme spolupracovat s příslušnými dozorovými úřady.


Zásady ochrany osobních údajů společnosti Hiwe

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je využíváme, jak dochází k jejich zveřejňování a jak je chráníme.


Na co se Zásady ochrany osobních údajů vztahují?

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné společností Hiwe v souvislosti s jí poskytovanými službami. Více informací o společností Hiwe najdete na webové stránce https://www.hiweapp.com. Konkrétní informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, nalznete ve Vašem Profilu, pokud si kliknete na MOJE OSOBNÍ ÚDAJE.


Účely zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Poskytování našich služeb

Zlepšení našich produktů a zvýšení vašeho pohodlí při používání stránek Hiwe.

Kontaktování vaší osoby kvůli produktům a službám, které by vás mohly zajímat, a to za předpokladu, že jste k tomu udělili souhlas nebo se kontaktování týká již dříve požadovaného produktu či služby nebo obdobných či souvisejících produktů či služeb.

Nabídka produktů nebo služeb, které jste si od nás vyžádali.

Hiwe může zasílat oznámení nebo upozornění na váš přístroj. Máte možnost deaktivovat tyto zprávy, kdykoliv změnou nastavení upozornění na vašem zařízení.

Berete na vědomí, že většina informací a údajů může být veřejně přístupná, s výjimkou soukromého konverzačního prostoru, který je přístupný pouze pro danou skupinu uživatelů.

Vaše osobní údaje nepředáváme jiným osobám ani nepoužíváme pro profilování nebo monitorování toho, jak naše služby využíváte. Jestliže využíváte naše služby zdarma, jsou na Vašem účtu zobrazovány reklamy firmou Google a firma Google má přístup k informacím o tom, na jaké reklamy kliknete, a další informace, Pokud využíváte naše placené služby, máte možnost si vybrat, jestli chcete reklamy zobrazovat nebo ne.


Děti

Služby Hiwe jsou určeny pro uživatele nad 16 let. V případech, kdy zjistíme, že jste uvedl(uvedla) nesprávné údaje o Vašem věku a Váš věk je nižší než 16 let, jsme oprávněni Vaši registraci neprodleně ukončit a Váš účet odstranit.

Vaše osobní údaje můžeme použít ke stanovení a ověření vašeho věku a k řádnému dodržování věkových limitů.


Jaké údaje shromažďujeme?

„Osobní údaje“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamenají informace nebo části informací, které mohou sloužit k vaší identifikaci. Mezi tyto informace obvykle patří např. vaše jméno, adresa, uživatelské jméno, profilový obrázek, e-mailová adresa a telefonní číslo. Mohou to být také další informace jako např. IP adresa, nákupní návyky, informace o vašem životním stylu a preferencích, např. vaše koníčky a zájmy. Vaše osobní údaje můžeme získat z různých zdrojů, včetně:

V souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a příslušnými právními předpisy používáme (nebo třetí strana poskytující služby naším jménem) soubory cookie a další nástroje (nástroje pro analýzu webu a pixelové značky), které automaticky získávají informace o vás v případě, že používáte stránky Hiwe. Mezi automaticky získávané informace patří:


Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vaší registrace u nás a dva roky po ukončení registrace z libovolného důvodu. Některá data, např. účetní doklady, musíme archivovat po dobu předepsanou příslušnými právními předpisy.


Převod vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na serverech umístěných v EU.


Zabezpečení a ochrana vašich osobních údajů

K ochraně vašich osobních údajů využijeme všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž budeme vyžadovat také od všech představitelů třetích stran, kteří budou vaše osobní údaje zpracovávat. Oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci a zmocněnci společnosti Hiwe, a to pouze v rozsahu vyžadovaném pro daný účel.

Konkrétní bezpečnostní opatření, která aplikujeme, jsou následující:


Vaše práva na ochranu osobních údajů a na koho se obrátit

Informace pro žadatele o výkon práv podle GDPR


Přístupem k osobním údajům se rozumí Vaše právo vyžadovat od nás informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo je od nás získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.

Uplatněním práva na opravu docílíte opravy nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, a to bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování máte jakožto subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz představuje naši povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování OÚ nezbytné zejména:

Právo na omezení zpracování představuje vaše právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

Pokud si přejete aby Vaše data byly změněny, opraveny, aktualizovány nebo smazány, kontaktujte nás prosím na emailovou adresu info@thehiwe.com a uveďte Vámi zvolenou e-mailovou adresu a uživatelské jméno, které jste použili k registraci. V případě že uznáme za potřebné, vykonáme další kroky potřebné k identifikaci Vaší osoby, aby nedošlo k záměně.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

O zrušení omezení zpracování Vašich osobních údajů jsme povinni Vás předem informovat.

Právo na přenositelnost představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě mj. našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, a to včetně profilování. Pokud práva využijete, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi svobodami, právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se již nezkoumají.

Lhůta: Vaši žádost máme povinnost vyřídit bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho (1) měsíce od jejího obdržení. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva (2) měsíce. V takovém případě Vás o nutnosti lhůtu prodloužit informujeme co nejdříve, nejdéle však do jednoho (1) měsíce od obdržení Vaší žádosti. Zároveň Vám sdělíme důvod prodloužení lhůty pro vyřízení Vaší žádosti.

Poplatek: Zásadně je vyřízení žádosti bezplatné. Pouze v případě, kdy byste zneužívali svých práv, zejména pokud byste opakovaně podávali zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti, můžeme Vám účtovat poplatek na úhradu našich administrativních nákladů. Ze stejného důvodu můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět. Zneužitím nelze a priori rozumět výkon Vašich práv.

Poplatek Vám může být rovněž účtován v souvislosti s výkonem práva na přenositelnost, a to v případě, že si vyžádáte více než jednu kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Ani tento poplatek však nemůže přesáhnout naše administrativní náklady na pořízení dotčených kopií.

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší žádosti, nebo budete mít jakékoli otázky související se zpracováním Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit:

Hiwe a.s. Bělehradská 572/63, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Můžete rovněž podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna), oficiální WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.


Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit tím, že na stránkách Hiwe zveřejníme aktualizovanou verzi Zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste tyto stránky navštěvovali pravidelně a přiměřeně často, abyste měli k dispozici aktuální informace o tom, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje.